โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 
  ประกาศ เรื่องชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เรื่อง ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      
 
 
 

 

 เรื่อง สำรวจภาษีป้ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖...

ประกาศเจตนารมณ์ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิด(No Gift Policy)...

ติดตามเยี่ยมเสริมพลังใจ สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่ด้อยโอกาส...

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ร่วมกับประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล)...


เรื่อง สำรวจภาษีป้ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖...

ประกาศเจตนารมณ์ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิด(No Gift Policy)...

ติดตามเยี่ยมเสริมพลังใจ สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่ด้อยโอกาส...

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ร่วมกับประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล)...

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท) ครั้งที่ 1/2566...

กิจกรรม (kick off) "การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน...

ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว...

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาส วันที่ 28 กรกฎาคม 2565...

 

 
 
24 มี.ค. 2566 ประกาศ เรื่องชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า...
7 มี.ค. 2566 ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า...
25 ม.ค. 2566 คำสั่ง ที่ ๑๔/๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธร...
24 ม.ค. 2566 เชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) ภายนอก (EIT)
15 ธ.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษรป้าย พ.ศ. 2566
15 ธ.ค. 2565 ประกาศ เรื่องบัญชีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี 2566.
23 มี.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ...
8 มี.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เรื่อง ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อคร...
20 ธ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผ...
21 พ.ย. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับ...
15 ก.ย. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปร...
16 ก.พ. 2566 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้...
10 พ.ย. 2565 รายงานสรุปราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแ...
26 ส.ค. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายดอนโจด) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ...
19 ต.ค. 2564 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ.๙๐-๐๐๓ จาก...
10 พ.ย. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 90-034 สายบ้...
Loading...
 
 
เรื่อง หนูฝ้าย กับหมอใจดี และเชื้อดื้อยา
เรื่อง หนูฝ้าย ตาเสริม เภสัชกรสุขใจ ความรู้เรื่องเชื้อดื้อยา
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.เทศบาล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 463757 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน