โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 
  ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น     ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ รวมพลังชาวลูกพญาแล สกัดการระบาดโรคโควิด19     ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น      
 
 
 

 

 โครงการส่งเสริมการดูแลเด็กเล็กของผู้ปกครองปี2563...

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ...

การบำรุงรักษาต้นไม้ โครงการ ๑ จังหวัด ๑ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ...

จัดตั้งขยะติดเชื้อในชุมชน...


โครงการส่งเสริมการดูแลเด็กเล็กของผู้ปกครองปี2563...

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ...

การบำรุงรักษาต้นไม้ โครงการ ๑ จังหวัด ๑ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ...

จัดตั้งขยะติดเชื้อในชุมชน...

การบำรุงรักษาต้นไม้ โครงการ ๑ จังหวัด ๑ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ...

ออกสำรวจป้ายและออกจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2563...

การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เริ่มเดือนมกราคม 2563...

กิจกรรมสาวบ้านแต้ ประจำปี 2562...

 

 
 
7 ส.ค. 2563 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
31 ก.ค. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ รวมพลังชาวลูกพญาแล สกัดการระบาดโรคโควิด19
4 มิ.ย. 2563 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ...
29 พ.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ...
25 พ.ค. 2563 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒...
26 มี.ค. 2563 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยาย...
26 มิ.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว
26 มิ.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว
26 มิ.ย. 2563 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว
25 มิ.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว
25 มิ.ย. 2563 รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1
18 เม.ย. 2563 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.เทศบาล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 39474 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน