หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 ม.ค. 2566    พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 25
  20 ก.ย. 2565    พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 11
  18 ส.ค. 2565    พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510และที่แก้ไขเพิ่มเติม 11
  17 ส.ค. 2565    พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522และที่แก้ไขเพิ่มเติม 11
  20 มิ.ย. 2565    พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 13
  6 มิ.ย. 2565    พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 10
  2 มิ.ย. 2565    รัฐธรรมนูล 11
  28 ม.ค. 2565    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 11
  22 เม.ย. 2563    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 317
  22 เม.ย. 2563    พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 340

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 463765 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน