หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
   
   

   
  นายประสาท ม่วงศิลป์  
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

ช่องทางการติดต่อ 092 274 3262

 

 

              

นายเขมณัช เงินลาด นายสรศักดิ์ สร้อยพลอย นายก่อเกื้อ ผลธุระ
หัวหน้าสำนักปลัด ผอ. กองช่าง นักวิชาการคลังชำนาญการ
ช่องทางการติดต่อ 099 986 6989 ช่องทางการติดต่อ 092 239 1424 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
    ช่องทางการติดต่อ 089 005 5161
   
  นายอำนาจ ฦๅชา  
  รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  ช่องทางการติดต่อ 093 987 3700  

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 580554 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน