หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 กองการศึกษา
   
   

   
  นายอำนาจ ฦๅชา  
 

รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 
นายอำนาจ ฦๅชา   นางสาวนิศรา  จิตรโคตร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางจินตนาพร ม่องคำหมื่น - ว่าง - นางสาวนิภาพร เกื้อหนุน
ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ครู ครู
 
นางสาวนิดสรา  สร้อยศรี   นายศรายุทธ   หินม่วง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)   ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวภัสรา  พรประทุม นางสาววนิดา  บุราณ นายอุดม วงษ์ชู
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ภารโรง

 

   
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 593004 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน