หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 กองคลัง
   
   

   
  นายก่อเกื้อ ผลธุระ  
 

นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

 

              

นายก่อเกื้อ ผลธุระ นางสาวจีระภาพันธ์ บุราณ นางสาวอมรรัตน์   ฦาชา
นักวิชาการคลังชำนาญการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
    
นางสาวเทียนฤทัย  กำไรเงิน นางสาวสุปรียา  กินโนนกอก นางสาวกรรณิการ์ วังราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 593025 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน