หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  18 พ.ค. 2565    ขอความร่วมมือ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการสาธารณะ 31
  1 เม.ย. 2565    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต เดือนตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕ 38
  9 มี.ค. 2565    คำสั่งที่ ๕๑/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ(ITA)และพัฒนาระบบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 88
  25 ก.พ. 2565    การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้ องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ว่างใหม่) 101
  25 ก.พ. 2565    การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้ องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 101
  24 ก.พ. 2565    แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 102
  24 ก.พ. 2565    แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 101
  18 ก.พ. 2565    ประกาศข้อบังคับการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 96
  10 ก.พ. 2565    รายงานผลมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว 37
  4 ก.พ. 2565    โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว 38

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 371418 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน