หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  24 ม.ค. 2566    เชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) ภายนอก (EIT) 34
  15 ธ.ค. 2565    ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษรป้าย พ.ศ. 2566 15
  15 ธ.ค. 2565    ประกาศ เรื่องบัญชีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี 2566. 6
  1 พ.ย. 2565    เชิญเที่ยวงาน ประเพณีลอยกระทงตำบลบ้านบัว 40
  25 ต.ค. 2565    ประกาศ รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปี พ.ศ.2565 56
  20 ต.ค. 2565    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนตุลาคม 2565 (ครั้งที่1) 47
  4 ก.ค. 2565    ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นและการรับฟังความคิดเห็น ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ....... 118
  18 พ.ค. 2565    ขอความร่วมมือ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการสาธารณะ 150
  1 เม.ย. 2565    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต เดือนตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕ 150
  9 มี.ค. 2565    คำสั่งที่ ๕๑/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ(ITA)และพัฒนาระบบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 207

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 451982 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน