หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)2566

Document
ita logo
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
หัวข้อ ข้อมูล *หมายเหตุ (คำอธิบาย)
ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
o1 โครงสร้าง
http://banbuasdt.go.th/index.php
http://banbuasdt.go.th/data.php?content_id=5
1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์
2.เลือกเมนูด้านบนสุด --> ข้อมูลทั่วไป
3.เข้าเมนูโครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร
http://banbuasdt.go.th/index.php
http://banbuasdt.go.th/data.php?content_id=8
http://banbuasdt.go.th/data3.php?content_id=10
http://banbuasdt.go.th/data3.php?content_id=17
1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์
2.เลือกเมนูด้านบนสุด --> บุคลากร
3.เข้าเมนูคณะผู้บริหาร
4.เข้าเมนูพนักงานส่วนตำบล-->หัวหน้าส่วนราชการ
5.เมนูย่อยแต่ละส่วน/กอง/งาน สามารถเลือกแสดงข้อมูลได้
o3 อำนาจหน้าที่
http://banbuasdt.go.th/index.php
http://banbuasdt.go.th/fileupload/duty.pdf
1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์
2.เลือกเมนูด้านบนสุด --> ข้อมูลทั่วไป
3.เข้าเมนูอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
http://banbuasdt.go.th/index.php
http://banbuasdt.go.th/news.php?type_id=2
1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์
2.เลือกเมนูด้านบนสุด -->แผนพัฒนา
3.ไปที่เมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น
o5 ข้อมูลติดต่อการติดต่อ
http://banbuasdt.go.th/index.php
http://banbuasdt.go.th/data.php?content_id=7
1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์
2.เลือกเมนูด้านบนสุด --> ข้อมูลทั่วไป
3.เข้าเมนูข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
o6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
http://banbuasdt.go.th/index.php
http://www.banbuasdt.go.th/news.php?type_id=28
1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์
2.เลือกเมนูด้านบนสุด -->ศูนย์ข้อมูล
3.เข้าเมนูระเบียบ/กฎหมาย --> กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
http://banbuasdt.go.th/index.php
http://www.banbuasdt.go.th/news.php?type_id=1
1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์
2.เลื่อนลงด้านล่าง ฝั่งซ้าย ใต้ภาพข่าวกิจกรรม
3.เข้าเมนูข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์
o8 Q&A
http://banbuasdt.go.th/index.php
http://banbuasdt.go.th/phpBB3/
1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์
2.เลื่อนลงด้านล่างตรงกลาง ใต้รูปผู้บริหาร--> คลิ๊กที่สัญลักษณ์ กระดานถาม-ตอบ
3.คลิ๊กที่สัญลักษณ์ messenger มุมขวา ล่างสุดของเว็บไซต์
o9 Social Network
http://banbuasdt.go.th/index.php
https://www.facebook.com/tambonbanbua?mibextid=ZbWKwL
1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์
2.เลื่อนลงด้านล่างตรงกลาง ใต้รูปผู้บริหาร
3.คลิ๊กที่สัญลักษณ์ facebook อบต.บ้านบัว
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
http://banbuasdt.go.th/index.php
http://www.banbuasdt.go.th/news_ms.php?news_id=493&type_id=17
1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์
2.เลือกเมนูด้านบนสุด -->ศูนย์ข้อมูล
3.เข้าเมนูศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
4.เลือกวันที่ 30 ม.ค.2566 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดย่อย 9.2 การบริหารงาน
แผนการดำเนินงาน
o11 แผนดำเนินงานประจำปี
http://banbuasdt.go.th/index.php
http://www.banbuasdt.go.th/news_ms.php?news_id=494&type_id=3
http://www.banbuasdt.go.th/fileupload/859495224.pdf
1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์
2.เลือกเมนูด้านบนสุด -->แผนพัฒนา
3.เข้าเมนูแผนดำเนินงานประจำปี
4.เลือกวันที่ 7 ต.ค. 2565 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
http://banbuasdt.go.th/index.php
รอรายงาน ราย 6 เดือน งบประมาณ 2566
1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์
2.เลือกเมนูด้านบนสุด -->แผนพัฒนา
3.เข้าเมนูติดตามและประเมินผล
รอรายงาน ราย 6 เดือน งบประมาณ 2566
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
http://banbuasdt.go.th/index.php
http://www.banbuasdt.go.th/news_ms.php?news_id=495&type_id=16
http://www.banbuasdt.go.th/fileupload/4440455273.pdf
1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์
2.เลือกเมนูด้านบนสุด -->รายงาน -->เข้าเมนูรายงานผลการดำเนินงาน
3.เลือกวันที่ 28 ธ.ค. 2565 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565-->เอกสารประกอบ
การปฏิบัติงาน
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
http://banbuasdt.go.th/index.php
http://www.banbuasdt.go.th/fileupload/8154443078.pdf
1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์
2.เลือกเมนูด้านบนสุด -->ศูนย์ข้อมูล-->เลือกศูนย์ข้อมูลข่าวสาร--> เลือกวันที่ 1 ต.ค. 2563 คู่มือการปฏิบัติงาน
--> เลือกวันที่ 16 ก.พ. 2566 คู่มือการปฏิบัติงาน กองคลัง
3.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน --> เลื่อนลงตรงกลางเลือกข่าวประชาสัมพันธ์ วันนที่ 25 ม.ค.2566 คำสั่งที่ ๑๔/๒๕๖๖ ฯ
การให้บริการ
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
http://banbuasdt.go.th/index.php
http://banbuasdt.go.th/news_ms.php?news_id=189&type_id=24
1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์
2.เลื่อนลงด้านล่าง ตรงกลาง ใต้วีดีโอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 --> คู่มือสำหรับประชาชน(รูปหนังสือซ้ายสุด)
เลือก 14 ส.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน หรือ เลือก 7 เม.ย. 2565 คู่มือประชาชนสำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
http://banbuasdt.go.th/index.php
รอรายงาน ราย 6 เดือน งบประมาณ 2566
1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์
รอรายงาน ราย 6 เดือน งบประมาณ 2566
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
http://banbuasdt.go.th/index.php
1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์ รอไฟล์
o18 E-Service
http://banbuasdt.go.th/index.php
http://www.banbuasdt.go.th/data.php?content_id=30
1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์
2.เลื่อนลงด้านล่าง ตรงกลาง ใต้วีดีโอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565
3.เลือกเมนู E service รูปโทรโข่ง บริการเพื่อประชาชน
ตัวชี้วัดย่อย 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
http://banbuasdt.go.th/index.php
http://banbuasdt.go.th/news_ms.php?news_id=503&type_id=10
1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์ รอไฟล์
o20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
http://banbuasdt.go.th/index.php
http://banbuasdt.go.th/news_ms.php?news_id=478&type_id=8
http://banbuasdt.go.th/news_ms.php?news_id=504&type_id=8
1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์
2.เลื่อนลงด้านล่าง ตรงกลาง ใต้เมนูภาพข่าวกิจกรรม
3.เลือกเมนูข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง หรือ ประกาศราคากลาง
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
http://banbuasdt.go.th/index.php
1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์ รอไฟล์
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
http://banbuasdt.go.th/index.php
http://banbuasdt.go.th/news.php?type_id=11
http://banbuasdt.go.th/news_ms.php?news_id=476&type_id=11
http://banbuasdt.go.th/fileupload/6276632221.pdf
1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์
2.เลื่อนลงด้านล่างสุด ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร --> งานการคลัง --> ผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
3.เลือกวันที่ 6 ต.ค. 2565 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ตัวชี้วัดย่อย 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o23 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
http://banbuasdt.go.th/index.php
1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์ รอไฟล์
o24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี รอบ 6 เดือน
http://banbuasdt.go.th/index.php
1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์ รอไฟล์
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
http://banbuasdt.go.th/index.php
1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์ รอไฟล์
o26 รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
http://banbuasdt.go.th/index.php
1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์ รอไฟล์
ตัวชี้วัดย่อย 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
http://banbuasdt.go.th/index.php
1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์ รอไฟล์
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
http://banbuasdt.go.th/index.php
http://banbuasdt.go.th/contact.php
1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์
2.เลื่อนลงด้านล่าง ตรงกลาง ใต้เมนู E service / เชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง
3.เลือกเมนูร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
http://banbuasdt.go.th/index.php
http://banbuasdt.go.th/news_ms.php?news_id=518&type_id=1
http://banbuasdt.go.th/fileupload/7542354334.pdf
1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์
2.เลื่อนลงด้านล่าง ใต้ภาพข่าวกิจกรรม -->ข่าวประชาสัมพันธ์ เลือกวันที่ 5 เม.ย. 2566
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีพ.ศ.2566(ราย 6 เดือน)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o30 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
http://banbuasdt.go.th/index.php
http://banbuasdt.go.th/user/show_p.php?news_id=132
http://banbuasdt.go.th/user/show_p.php?news_id=128
http://banbuasdt.go.th/user/show_p.php?news_id=129
1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์
2.เลื่อนลงด้านล่าง ตรงกลาง ใต้เมนูร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดูที่ภาพข่าวกิจกรรม รูปกล้องถ่ายรูป
3.กิจกรรมทั้งหมด เลือกวันที่ 30 ม.ค. 2566 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ
ตัวชี้วัดย่อย 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
http://banbuasdt.go.th/index.php
http://banbuasdt.go.th/news_ms.php?news_id=517&type_id=1
http://banbuasdt.go.th/fileupload/3391220332.pdf
1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์
2.เลื่อนลงด้านล่าง ฝั่งซ้าย ใต้ภาพข่าวกิจกรรม
3.เข้าเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ เลือกวันที่ 3 ต.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
http://banbuasdt.go.th/index.php
http://www.banbuasdt.go.th/user/show_p.php?news_id=133
http://banbuasdt.go.th/news_ms.php?news_id=517&type_id=1
1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์
2.เลื่อนลงด้านล่างใต้รูปนายก และปลัด อบต. รูปภาพประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy
3.เลื่อนลงด้านล่าง ใต้ภาพข่าวกิจกรรม -->ข่าวประชาสัมพันธ์ เลือกวันที่ 3 ต.ค. 2565
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
http://banbuasdt.go.th/index.php
1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์ รอไฟล์
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
http://banbuasdt.go.th/index.php
1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์ รอไฟล์
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
http://banbuasdt.go.th/index.php
1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์ รอไฟล์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
http://banbuasdt.go.th/index.php
1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์ รอไฟล์
o37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
http://banbuasdt.go.th/index.php
1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์ รอไฟล์
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
http://banbuasdt.go.th/index.php
1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์ รอไฟล์
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
http://banbuasdt.go.th/index.php
http://www.banbuasdt.go.th/news_ms.php?news_id=501&type_id=17
http://www.banbuasdt.go.th/news_ms.php?news_id=499&type_id=17
http://www.banbuasdt.go.th/news_ms.php?news_id=500&type_id=17
1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์
2.เลือกเมนูด้านบนสุด -->ศูนย์ข้อมูล
3.เข้าเมนูศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
4.เลือกหัวข้อข่าววันที่ 1 ก.พ. 2566 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น / วันที่ 2 ก.พ. 2566 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น / วันที่ 3 ก.พ. 2566 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
http://banbuasdt.go.th/index.php
1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์ รอไฟล์
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
http://banbuasdt.go.th/index.php
1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์ รอไฟล์
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
http://banbuasdt.go.th/index.php
1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์ รอไฟล์
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
http://banbuasdt.go.th/index.php
1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์ รอไฟล์
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 477770 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน