วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนน (เส้นทางจากนานายอุ่ม อินขามป้อม ถึง ลำห้วยน้อย) บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนน (เส้นทางนานายสุขสันต์ อุ่นเมือง) บ้านเขวา หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนน (เส้นทางบ้านนางสาววรรณ์งาม กันยาน้อย) บ้านเขวา หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนน (เส้นทางสันคลองหกจากถนนสายเกษตร - หนองบัวแดง ถึงบ้านเก่าน้อย) บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ่อบาดาล ลึก ๖๐ เมตร บ้านหามแห หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านบัว อำเภอเหกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างค่าจ้างเหมาตัดสติกเกอร์ติดรถยนต์พร้อมบล็อคพ่นสี และสติกเกอร์พ่นครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนน (เส้นทางนานางทองปาน ภิรมย์ไกรภักดิ์ ถึงนานางสำลี สิงห์โคตร) บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนน (เส้นทางนานายสนิท ขุนโนนเขวา ถึงนานายสุขสันต์ หมุนลี) บ้านเขวา หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเส้นทางดอนขี บ้านบัว หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม โครงการส่งเสริมศิลปะ ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นงานพระไกรสิงหนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง