วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2566
จ้างค่าจ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างฝายนำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนานายประชาพร ขุนโนนเขวา (ลำห้วยกุดแซะ) บ้านเขวา หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้าน บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ ๗๔๓๒ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจัดงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ในงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
จ้างค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่ โครงการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ในงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บริเวณนานางไพวัลย์ สัจจาสังข์ บ้านหามแห หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บริเวณนานางสาวเจริญรัตน์ รักษ์มณี บ้านหามแห หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บริเวณนานายสุภาพ คึ้มภูเขียว บ้านหามแห หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
ซื้อค่าครุภัณฑ์สำนักงาน เต็นท์ผ้าใบ จำนวน ๕ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง