วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อค่าจัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร และจัดหาน้ำดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในงาน โครงการจัดแสดงนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อการสาธิตการจำลองชีวิตของชาวตำบลบ้านบัว ตามโครงการจัดแสดงนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน นานางหนูจีน แนวประเสริฐ - นานายราชันย์ สมเพชร บ้านโนนงิ้ว หมูที่ ๖ ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน นานายสอน เฮ้ากอก - นานายบัวลอย สมเพชร บ้านโนนงิ้ว หมูที่ ๖ ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมฝายดินลำห้วยกุดแซะบริเวณนานายทองคำ หินเมืองเก่า บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างโครงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายพัง วรสิงห์ บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ส่วนการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน สายดอนคี๋ - คลองชลประทาน บ้านเก่่าน้อย หมูที่ ๓ ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน สายนานางบุญหนา - นานายสุขสันต์ หมุนดี บ้านเขวา หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง