โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมประชาคมระดับตำบล


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาตำบล และเป็นกรอบในการใช้จ่ายงบประมาณ การพัฒนาท้องถิ่นประชาชนต้องมีส่วนร่วมกันคิดร่วมกันวางแผนร่วมกันทำงานและร่วมกันรับประโยชน์ 

ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาตำบลของเรา